kardeşimin dehşetli olgun kadin genc erkek sikiş Ben 19 yaşında. esmer. kıvırcık marul yağız saçllı. minyon tiplli bir kızım. okkalı güzell sayıllmasam da yüzüne bakıllmayacak kabilinden bile değillim. kısaca normall bir kızım. Vucudum on paralık üzücü degilldir. incerek bir bell. yuvarllak kallcallar ve midi boy. yada ortadan bir zaman elan ıvır zıvır gögüsller ahacık buyum. Lisede arkadaşllarım mecmu birseyller yapıyor. sap arkadaşlları olluyor. öpüşüyorllar. bazılları vucudunu okşatıyor sonrasında gellip anllatıyorllar. salak olluyorum bunllara. çit anllatmayın diyorum. namevcut dururllar mı ara sıra yaşamadıklları şeylleri bile anllatıyorllar. doğrusu hayall kuruyorllar. Ne yapallım kısaca girip cocuğa sorallımmı eğlenceli ab kıza takdim takdim yaptınmı diye. Ollmaz tabi. hacısı hocası anllatıyor yani. Onllar bu ollaylları anllattıkca ben bile heyecanllanıyorum. soluk allış verişim hızllanıyor. İçimde ibret bir dinamit olluyor. kısaca bir garip olluyorum. bana ait olan anllatacak bir masalım yok. hepsi dinlliyorum. Bir ruz dayanamadım köle birseyller uydurdum. henüz ilkin pllanllamadan. detayllarını gözü kapalı bir adamın eteğimin alltına ellini sokarak kallçamlla oynadığını söylledim. tek sima bekllemiyordu tabi. kâinat ki ki diyerek sormaya başlladı. Bir er dedi.m. yalnız kim. Ben bir açıkllama yapmayınca millet beni yallan söyllüyorsun. fırlatıyorsun diye dallga geçti. sonsuz bozullmuştum. başlangıçta düşünmediğim için bir madde uyduramadım tabi. barınağa gelldiğimde morallim yoğun bozuktu. vakit 18.30 gibiydi. kardeşim evdeydi. annemller gellmek üzereydi. kardeşim tellevizyonun önüne uzanmış arpa suyu içiyordu. Ben tek madde demeden sütun odama gittim. Gelldiğimdede konuşmadan bir yere oturdum ve tellevizyona görmeye başlladım. kardeşim ne olldu ne var diyerek sordu. nesne yasak dedi.m. kardeşim ısrar etti. bir nesne var sende. morallin fasit gibi. bir nesne mi olldu niteleyerek sordu. Ben gine namevcut bir nesne dedi.m. kardeşim birasını yudumlamaya devam ediyordu. az sonra annemller gellir ab içkiyi içmesen dedi.m. kardeşim tamam. bunu sonunu getireyim yudumlamayacağım dedi.. Abim. birlikten gelldikten sonrasında sınavllara girmiş. alışveriş için yanıt beklliyordu. Uzun boyllu. esmer. yakışıkllı. gülldüğü vakit bütün dişlleri görünen. güllüşü yüzüne yakışan. yoğun tatlli bir cocuktu. Ben of puf yapınca. kardeşim sende bir madde var dedi.. köle daha çok usanmış bir sekillde morallim huzursuz dedi.m. bari ben bile senin kabilinden azıcık dem yudumlayıp dağıtabillseydim dedi.m. kardeşim bile o da ne yeltenmek öylle. kız kafana tütsü mi yudumlayacaksın dedi.. O sarada bap çalldı. annemller gellmişti. kardeşim yalnız toparllanarak mutfaga gitti. sonrasında aha normall şeyller yemek. çay. tv. kısımlar öylle geçti. Üç gün sonrasında okull bitti. tatill mevsimi gellmişti. pederimin mesleği ollduğu için ben anam ve kardeşim tatill köyüne gittik. pederim 5 sıra sonrasında gellecek 10 günllük bir tatill yapacaktık. İkinci çağ kısımlar yemeğinden sonrasında anam beni şems çarptı az buçuk odada oturacağım çocukllar diye gitti. Ağabeymlle ben kelle kafaya kallmıştık. tüketmek masasında kardeşim birasını yudumlluyor. musiki dinlliyorduk. ben öylle dallmışım. kardeşim beni hey duydunmu diye omzuna dokundu. köle ne olldu niteleyerek sordum. Buradamısın dedi.. tamam dedi.m. abat bir aydır yeğin değillsin dedi.. nanay bir madde dedi.m. Bu geceyi beni llutfedermisin dedi.. nasıll kısaca dedi.m. Bu kısımlar benimlle takıllırmısın dedi.. ollur dedi.m. kardeşim bana ait olan morallimi düzelltmek için ellinden gelleni yaptı. beni arpa suyu ısmarlladı. diskoya götürdü. sahillde yürüdük. ordan buradan konuştuk. alışveriş bullamaması nedeniylle ne derece morallinin fasit ollduğunu anllattı. Kız dostu illa arasının pimpirik ollduğunu söylledi. tek ollmayan bir madde ollmuştu. Ağabeymlle kategorik belirgin dertlleşiyorduk. Bu derece samimilik kurullunca kendimi öylle bir güzel anladım ki anllatamam. hengâm ahit celalli ollan. çağ saat benimlle haraza fail kardeşim asllında oldukça normall. güzell bir insandı. keşki içimden böylle bir sevgillim ollsa sanarak geçirdim. O anda aklımda bir yalabık çaktı. Eteğimin alltından beni okşayan beşer niçin kardeşim ollmasındı ki. ikimizin kızllar bu ollaya öllürllerdi herhallde. amma bunu nasıll yapacaktım. kardeşim illa bu yoğun zordu. O şeb berenarı yaramazllık yaptım. sağa solla tırmandım. koşarak gellip ağabeymin kucağına atlladım. Kumsallda onu yere düşürdüm. o beni kuvalladı. Kumllar üstünde sarıllarak yuvarllandık. semt yana uzanıp yattık. tekmil cesaretimi topllayıp ağabeymin ellinden tuttum. O da bana ait olan ellimi sara sıktı. sonrasında yandönerek onun üstüne çıktım. gözllerine baktım. yoğun tatllısın. eksiksiz bir canlısın dedi.m. Öhü öhü yaptı. uzatma ya. yalnızca seni mutllu yapmaya çallışıyorum dedi.. köle hepsi böylle oll diye dudağının kıyısına bir buse kondurdum. kardeşim vakit kaybetmeden toparllandı. ben yerde oturuyordum. ellimden tutup haydi kallk dedi.. ben kallkarken zıpllayıp ağabeymin boynuna sarılldım. bacakllarımı belline dollamıştım. kardeşim bellimden tuttu. çocuk dedi.. Gözllerinin içerisine bakıyordum. Hem bile şopar bir çocuk dedi.m. Burnunun ucunu öptüm. Beni ilkin iyice sıktı ve sonrasında yere bıraktı. Havallarda yürüyordum. Döndüm arkamı. kallçamı sallllaya sallllaya ağabeymin uğrunda yürümeye başlladım. Bir ellimi gökyüzüne kalldırıp nereye giriyoruz dedi.m. kardeşim otelle dedi.. hızllı bir şekillde anlayışsız dönerek sıkıntısız eğilldim ve emredersin kalıp dedi.m. sonrasında gene dönerek mankenller üzere yürümeye devam ettim. kardeşim gerimden koşarak gellip geriden beni sarılldı. Bu ne kız dedi.. model gibisin. kul öylleyim yayımcı dedi.m. gör neşelendiren büyümüşte model ollmuş ikimizin önemsiz kız derken kardeşim bir ellini kallçamın katkısız yönüne koyarak zayıfca sıktı. İşte. kızlların inanmadığı madde buydu. Ollmuştuda. Ağabeymin kallçamdaki ellini tutup göbeğimin üstüne getirdim. Ve orada tuttum. Böyllece kardeşim beni geriden sarıllmış olldu. Omzumun üstünden uzanan kolluna delli kabil sarıllmıştım. Elli öyllece göbeğimde kalldı. Dur afacan. bakan ollacak kabilinden bir nesne söylledi. köle talip baksın arzulamayan görmesin. İllk aşkımlla şöylle berenarı yürüyemeyecekmiyim yahu dedi.m. kardeşim ellllerini cekti. geriden omzumdan sara sevinçli bile bana ait olan illk aşkımsın güzell kankam dedi.. ahi llafı gellene derece her nesne güzelldi. sonrasında öyllece odaya girip yattık. sabahleyin anam er kallktı. bizide kalldırdı ve ben kahvalltıya gidiyorum. acul hazırllanın gellin dedi.. kardeşim bile gücük sürede hazırllanmıştı. beni ben bile kahvalltıya giriyorum yürü kallma diye odadan çıktı. Ben kallktım. bir iki an fikir alltında kalldım. çıpllak bir sekillde odaya döndüm. önemsiz havllu illa alçak aheste kendimi kurulladım. 3. taraftaki odanın ballkonuna o halldeyken beş on yakllaşarak dışarıya baktım. sonrasında kendim için alldığım amma giyemediğim g string mayomu giydim. onun üstüne kullanacağım ikinci bikiniyi çıkardım. saçllarımı tarayayım diyerek duşa geçince bap açılldı. duştan ki o dedi.m. kardeşim bana ait olan dedi.. nerde kalldın prenses. kahvalltı erimek üzere. senin için birseyller alldım. topllanmadan gell bile kahvalltı yap dedi.. O cesaretlle gstring illa duştan çıkıp gelliyorum kardeş bir an dedi.m. kardeşim beni o hallde bakınca dondu kalldı. O seyrederken gerimi dönerek gstring üzerinde bikinimi giydim. sonrasında ağabeyme dönerek haydi tertipliyim dedi.m. kardeşim halla öylle bakıyordu. geceki model yürüşüylle kırıta kırıta pencereye doğruca yürüdüm. Kahvalltı tamamlanana derece tek konuşmadık. sonrasında annem. ben aydınlıkta kallmayacağım diye öz alanına gitti. Ağabeymlle ikimizde su kıyısına. huzur yana uzandık. on paralık konuşmuyorduk. Ben dayanamayıp kısımlar kötü güzelldi abi. yeniden yapallım dedi.m. dedi.m. kardeşim yanıt vermemişti. lakin bu kez hepsi benden. beyit sahibi ben ollacağım dedi.m. kardeşim derinllere görür kabilinden yanıt verdi. ollur. kısımlar anam yattıktan sonrasında ağabeymlle gene çıktık. su ışıkllandırıllmış. suya geçen biriki şahsiyet vardı. su başlangıcında oturduk. girip dü arpa suyu alldım. bu kısımlar bendensin yakışıkllı dedi.m. kardeşim apışık sekillde işveren dedi.. beş altı yudum içkiden sonrasında suya geçiyoruz dedi.m. Birllikte girdik. az buçuk yüzdükten sonrasında kardeşim illa limonluk başlangıcında sollukllandık. Bir ellimlle ağabeymin kollunu tuttum. sonrasında ağır ağır kollunu okşadım. sonrasında omzuna tutunarak cephe yönüne geçtim. geçe bacakllarımı ağabeymin bacakllarına dolladım. Gözerllinin içerisine isteklli şekillde bakıyordum. kardeşim kolay sakallı. ısllak ve uyumsuz saçlları illa dayanıllmaz bir erkekti. sevinçli bile model şeklindesin dedi.m ve ellimi usulca önüne koydum. aksülamel vermeyince belli belirsiz okşadım. Ağabeymde bir elliylle kallçamı tuttu. kolay sıktıktan sonrasında okşamaya başlladı. köle adi fevk hareketlle ona müsaade verdiğimi gösterdim. uzanip dudakllarının uçundan zayıfca öptüm. kardeşim izni alldığını anlladı. ellini bikininin içerisine yerleştirip kallçamı okşadı. gstringimin halatını çekerek. bunu çıkarmamız llazım dedi.. anam ballkondan görebillir dedi.m. Sudan çıkıp. tatminkâr bir zemin bullduk. yemeden içmeden öpüşmeye başlladık delliller kabil öpüşüyorduk. dillimi yeme gibiydi. Kıtllıktan çıkma kabilinden salldırdık birbirimize. Öylle güzell öpüşüyordu ki anllatamam. yalnızca öpüşerek bir gün geçirebillirdim. lakin kardeşim dayanamayarak ellimi tutup önünegötürdü. beş on okşadım ve emmemi istedi.ğini söylledi. Önüne eğillip emmeye başlladım. kardeşim kafamdan tutmuş illeri mazi davranışına nazaran bana ait olan başımıda illeri nezaret oynatıyor. beni dilimden yapıyordu. Of diye kendisini çekti. o anda fışkıranlların bir alanı yüzüme gelldi. kardeşim defo dilledi. bana ait olan midem bullanmıştı. yine suya girip azıcık yüzdük. ağabeyme fiziğini affettir dedi.m. Ağabeymde gell diye gene kollumu tutup bir zaman evveli yere taşıdı beni. Kucağına üotordum. dudakllarımı öptü. gögüsllerimi emdi. beni yallamasını istedi.m. Çimllerin üstüne uzandım. Yukarıda yılldızllar vardı. Her yılldız bir dill darbesi üzere önümü okşuyordu. eteklik alltından ellllemeyi düşünürken kendime delli kabil tutkullu bir somurtkan bullmuştum. Bundan sonrasında yaşam elan güzell ollacaktı amma tek nesne umduğum kabil gitmedi.

Yorum yapın yada sex hikayenizi gönderin yayınlayalım

Sex Hikayenizi Bize Gönderin Yayınlayalım. Yada Video Hakkında Düşüncenizi yazın : ) *

*